-eBe-

  

Namibia

Jernbanemuseum og annet museumsmateriell

Det finnes et overraskende stort antall mer eller midre godt bevarte lok og andre enheter i Namibia. I hovedstaden Windhoek er det et transportmuseum som viser et forholdsvis bredt spekter av landets jernbanehistorie, også den noe dystrere delen av den, så som minst én sørafrikansk panserdresin. I tillegg er det stilt opp damplok og annet materiell som minnesmerker på flere stasjoner rundt om i landet. De fleste av disse står utendørs, utsatt for vær og vind, og noen av dem har et sterkt behov for vedlikehold. Men enn så lenge er de der, og det er å håpe at de blir tatt vare på for ettertiden.

Sporvidde = 1076 mm (CAP-spor), med mindre annet er spesifikt angitt.

bullet

TransNamib Museum, Windhoek

bullet

Aus

bullet

Lüderitz

bullet

Otjiwarongo

bullet

Tsumeb

bullet

Usakos

bullet

Walvis Bay

TransNamib Museum, Windhoek

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Fra museets fotosamling

bullet

Annet

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiveri

Damplokomotiver

Feltspor (600 mm)

SBSW (ex FBBW) 154A [Henschel 1900]

23.02.2023

SBSW 154A. Loket er den ene delen av et opprinnelig dobbeltlok (154A+154B). Begge deleer kunne teoretisk kjøre selvstendig. Kun A-delen er bevart.

23.02.2023

SBSW 154A

23.02.2023

Diesellokomotiver

Namibia består for en stor del av ørken og tørre savanner, og tilgang til vann for damplok var hele tiden en stor utfordring for jernbanen. Overgangen til dieseldrift løste dette problemet.

Dieseleletriske lokomotiver

SAR/SAS 32.001 (egentlig 32.002! Feilnumreringen skjedde antakelig da loket ble avgitt til muséet) [GE 1959]

23.02.2023

SAR/SAS 32.001

23.02.2023

Vogner

Godsvogner

Feltspor (600 mm)

DSWAE 81512 [MAN 1910] - mangler hjul, men synes f.ø. intakt inkl. akselfester. Vindugluggene er ant. laget etter at vognen ble tatt ut av trafikikk.

23.02.2023

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Motordresiner

bullet

Diverse

Motordresiner

Den klassiske dresinen er et enkelt hånd- eller pedaldrevet kjøretøy, vanligvis med plass til én eller flere personer. Noen kunne endog ha en liten tilhenger. Disse krevde også flere til å betjene framdriften. Noe verktøy eller bagasje kunne også medbringes. Dresinenes hovedoppgave var linjeinspeksjon for å sikre at linjen var farbar for tog. På slutten av dresinenes tid dukket det opp dresiner med en enkel mopedmotor, og noen ganger er grensen mellom en klassisk dresin og en motordresin noe flytende. Et særtrekk for de namibiske jernbanene fra frigjøringskrigen er panserdresinene. Disse er pansrede, militære landeveis-/terrengkjøretøyer som er bygget om til å kjøre på jernbanelinjene. Opphavet som landeveis-/terrengkjøretøy er umiskjennelig. Det kan immidlertid se ut for at også en del "vanlige" motordresiner fra samme periode kan  ha vært mer eller mindre pansret.

SAR/SAS TR.1459, mannskaps- og inspeksjonsdresin med tilhenger for transport av redskap og annet materiell.

T.h. en uidentifisert motordresiin, t.v. en gammel pumpedresin. I bakgrunnen skimtes K.32.3822.

23.02.2023

SAR/SAS inspeksjons- og mannskapsdresin.

23.02.2023

SAR/SAS R81.0494, panserdresin til bruk for sørafrikanske tropper under frigjøringskrigen i Namibia.

23.02.2023

SAR/SAS R81.0494 - ombygd pansret personellkjøretøy. Hjulene er erstattet med boggier med jernbanehjul.

23.02.2023

SAR/SAS K79.044, inspeksjons- og mannskapsdresin.

Er også denne pansret? Kledningen virker påfallende kraftig, og de små lukene på siden kan minne om skyteskår.

23.02.2023

TransNamib (ex SAR/SAS?) K32.3822, inspeksjons- og mannskapsdresin type "Trackmaster".

23.02.2023

Diverse

Antakelig feltspor (600 mm)

T.h. håndskjøvet tralle, i midten vagge, ant. for grus- eller malmtransport, loktrukket, t.v. ukjent, sannsynligvis håndskjøvet - ammunisjonsvogn?

23.03.2023

Fra museets fotosamling

Bildene i dette av snittet er avfotografert fra bilder i museets rikholdige bildesamling. Oppgitt copyright gjelder kun avfotograferingen. Originalene anses som frigitt allmennheten pga. alder, og fotograf er i de aller fleste tilfellene ukjent.

WBR 652 "Hope". Sporvidde 792 mm (2' 6") [Kerr 1899 - utrangert 1915]

23.02.2023.

Loket var tidligere utstilt på museet i Windhoek, og originalbildet er antakelig tatt der. Pusset opp i 1963 og deretter utstil i eget museumsbygg på i Walvis Bay stasjon.

LBE 104 [Henschel 1911 - i tjeneste til 1914. Krigshavari?]

23.02.2023.

Originalbildet antakelig fabrikkens leveransebilde.

SAR/SAS (ex LBE) 7a.1011 [Mellom 1896 og 1901 - utrangert 1960]

23.02.2023

Originalbildet tatt i 1998 av K. Schüllenbach på Keetmanshoop stasjon der loket er utstilt. Det virker å være i relativt god stand, om enn i behov for noe maling. Tilstand i 2023 ukjent.

Annet

Museet omfatter også en rekke andre objekter, de fleste jernbanerelaterte, men også noen med tilknytning til luft- og skipsfart. Her skal vi bare ta med én av dem, en dampkjel av ukjent opphav. Form og størrelse tilsier at den ikke har stått i et damplok, neppe heller i en båt iflg. folk som har kjennskap til denslags. Den kan ha tilhørt en stor excavator, en dampdrevet gravemaskin, i en gruve. Disse var ofte montert på skinner. Den kan også ha tilhørt et stasjonært fabrikkanlegg. Det er lite trolig at den har vært brukt der den står nå.  Hvis noen kan bidra med opplysninger, mottas de med takk.

Dampkjel

23.03.2023

Aus

Aus ligger på den såkalte Lüderitzbanen mellom knutepunktet Seeheim og havnebyen Lüderitz. Linjen var den første som ble bygd med CAP-spor (1067 mm sporvidde), og i perioden 2001-2014 ble den grunnleggende sanert og modernisert. Den utgjør i dag en viktig transportåre for manganeksporten fra Sør-Afrika. Det er ikke utstilt noe lok eller annet historisk jernbanemateriell i Aus, men på stasjonen er det hengt opp gamle rutetabeller fra ulike namibiske jernbanestrekninger, med interessante bilder fra Namibias jernbanehistorie.

Lokomotiver

Damplokomotiver

Feltspor (600 mm)

SBSW dobbeltlok, antakelig noenlunne samme type som det som er utstilt på museet i Windhoek.

Avfotografert fra rutetabell for høsten 1902 for banen Swakopmund-Windhoek, 03.03.2023

Lüderitz

Banen fra Lüderitz til Seeheim var den første banen i Tysk Sørves-Afrika, som ble bygget med CAP-spor (1067 mm). Inne på stasjonen i Lüderitz står det en gammel tralle på en kort skinnestubb. På trallen er det plassert et utvalg vakre prydplanter.

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Opprinnelig håndskjøvet tralle til transport av redskap og annet materiell, tilpasset som tilhenger til dresin

03.03.2023

Otjiwarongo

Otjiwarongo ligger på jernbanestrekningen fra Windoek via Usakos og nordover mot grensen mot Angola. Ved stasjonen er det oppstilt et lokomotiv som imponerer med sin størrelse for den opprinnelige sporvidden på sidelinjeen til Outjo. Loket var i bruk inntil linjen ble ombygd til CAP-spor (1067 mm) i 1960. Otjiwarongo mannskor tok initiativ til å få stilt opp loket som et minnesmerke over jernbanens betydning for utviklingen av landet, og fram til 2006 er loket dokumentert i svært god stand. Det kan imidlertid virke som at interessen for vedlikehold har avtatt i løpet av de senere årene.

Lokomotiv

Damplokomotiv

Feltspor (600 mm)

SAR/SAS NG5.41 (ex OMEG Hd.41) [Henschel 1912 - utrangert 1960]

11.03.2023

SAR/SAS NG5.41

11.03.2023

SAR/SAS NG5.41

11.03.2023

SAR/SAS NG5.41

11.03.2023

SAR/SAS NG5.41

11.03.2023

SAR/SAS NG5.41

11.03.2023

SAR/SAS NG5.41

11.03.2023

Tsumeb

Tsumeb ligger, som Otjiwarongo, på jernbanestrekningen fra Windoek via Usakos og nordover mot grensen mot Angola. Ved stasjonen er det oppstilt et lite gruvebanelokomotiv for den opprinnelige sporvidden, 600 mm.. Som bildene viser, var  loket i god stand i 2011. Tilstand per 2023 er ukjent.

Lokomotiv

Damplokomotiv

Feltspor (600 mm)

OMEG 9 [Jung 1905]

Februar 2011

OMEG 9

Februar 2011

Usakos

Usakos er en knutepunktstasjon der linjen fra Walvis Bay møter banen fra Windhoek norover mot den angolanske grensen. Den opprinnelige feltsporbanen (600 mm) ble ombygd til CAP-spor (1067 mm) i 1960. Utenfor stasjonen er det oppstilt et av de opprinnelige feltsporlokene, imponerende i størrelse for den smale sporvidden. Loket var i bruk inntil strekningen ble ombygd. Fram til 2015 er loket dokumentert i svært god stand. I senere år har det imidlertid vært utsatt for en del tagging og annet hærverk.

Lokomotiv

Damplokomotiv

Feltspor (600 mm)

SAR/SAS NG5.40 (ex OMEG Hd.40) [Henschel 1912 - utrangert 1960]

10.03.2023

SAR/SAS NG5.40

10.03.2023

SAR/SAS NG5.40

10.03.2023

SAR/SAS NG5.40

10.03.2023

SAR/SAS NG5.40

10.03.2023

SAR/SAS NG5.40

10.03.2023

SAR/SAS NG5.40

10.03.2023

SAR/SAS NG5.40

10.03.2023

Walvis Bay

Walvis Bay (Hvalfiskbukta på afrikaans) var en britisk enklave i Tysk Sørvest-Afrika før 1. verdenskrig. Britene anla i 1897 en kort, hestedrevet jernbanestrekning fra havnen opp til sentrum av bebyggelsen. Denne ble i 1899 forlenget til en mindre bebyggelse dsom het Plum, like ved grensen til Tysk Sørvest-Afrika. Den totale strekningen var på bare 19 km. Sporvidden var 2' 6" (792 mm). Banen hadde navnet Walvis Bay Railway. I forbindelse med forlengelsen ble det anskaffet et damplokomotiv. til tross for at det var banens eneste lok, fikk det et så høyt nummer som 652. Dette skyldtes at det ble registrert inn i nummersystemet til Cape Governement Railways. Pga. store problemer med å holde sporet fritt for sand ble de siste 14 km av strekningen til Plum oppgitt i 1906, og det virker som at loket som hadde navnet "Hope", knapt ble brukt etter dette. Da britene rykket inn i Tysk Sørvest-Afrika i 1914, anla de en CAP-sporet (1067 mm) linje mellom Walvis Bay og Swakopmund, og WBR ble deretter nedlagt. Loket ble imidlertid tatt vare på. I mange år var det utstilt på museet i Windhoek, men i 1963 ble det pusset opp og plassert i en nybygget museumsbygning foran stasjonen i Walvis Bay, der det står fremdeles, godt beskyttet mot vær, vind og hærverk.

Lokomotiv

Damplokomotiv

592 mm

WBR 652 "Hope"

08.03.2023

WBR 652 "Hope"

08.03.2023

 

FBBW = Feldbbahn Brotterode-Wernshausen (Tyskland)   OMEG = Otavi Minen- und Eisenbahngesellschaft   SBSW = Staatsbahn Swakopmund-Windhoek
DSWAE = Deutsch Süd-Westafrikanische Eisenbahn   SAR/SAS = South African Railways/Suid-Afrikaanse Spoorweë   WBR = Walvis Bay Railway
LBE = Lüderitzbucht Eisenbahn                
Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 142 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 09.08.2023