-eBe-

  

Storbritannia

Sporvei, t-bane m.m.

bullet

Gatwick

bullet

London

bullet

Sheffield

Gatwick

Mellom søndre og nordre terminal på Gatwick flyplass i Crawley, West Sussex, går det en intern bane. Den er helt isolert fra alle øvrige baner og trafikkeres av tog som kjører på gummihjul på sementbaner, med strømskinne i midten. Vognene er helautomatiske og førerløse.

Bildene er tatt på søndre terminal 07.05.2017.

London

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

bullet

Docklands Light Railway

bullet

Trolleybuss

Sporvei

London fikk sin første, hestetrukne, sporveislinje i 1860. Skinnene ble lagt oppå gatelegemet og utgjorde derfor et vesentlig hinder for all øvrig trafikk. Dette førte til en massiv motstand blant vognmenn, politikere og næringsdrivende, og allerede året etter vedtok parlamentet en lov som krevde at sporveisskinner måtte bygges nedfelt i gatelegemet, noe som også innebar ombygging av den første linjen i Victoria Street. Sporvidden var allerede i utgangspunktet 1435 mm (normalspor), en sporvidde som ble gjennomført også ved alle senere utbygginger, til tross for at det var ofte konkurrerende selskaper som sto for utbyggingen. Først på 1930-tallet ble all kollektivtransport i London samlet under én kommunal myndighet.

I 1873 ble det gjort forsøk med dampsporvei i London. Dette forsøket ble oppgitt etter kort tid pga. allmenn motstand mot den støyen og forurensingen dampsporveien medførte. Et forsøk med trykkluftdrift ble gjort fra 1881 til 1883, og i 1884 ble det åpnet to kabeltrukne linjer, etter samme prinsipp som i San Francisco. Disse ble 15 år senere bygget om til elektrisk drift. Selv om forsøk med elektrisk sporvei var igangsatt allerede i 1883, skulle det ta nærmere 20 år før elektrifiseringen av Londons sporveier var gjennomført.

Ved utbruddet av 1. verdenskrig hadde London verdens største, elektriske sporveisnett. Allerede i mellomkrigstiden begynte imidlertid nedleggelsene å ramme sporveien. Flere linjer ble erstattet med trolleybusser, og allerede i 1952 ble den siste linjen lagt ned. Den forventede bedringen av trafikkflyten i London uteble imidlertid. Situasjonen ble tvert om verre enn noensinne. Det kan følgelig ikke ha vært sporveien som var årsak til dårlig trafikkflyt! - og mot slutten av det 20. århundre begynte man igjen å tenke sporvei. I 2000 ble den første nye sporveislinjen åpnet i bydelen Croydon. Den nye sporveien følger dels gamle sporveistraséer, men gjør også utstrakt bruk av nedlagte jernbanelinjer. Det består i dag (2017) av fire linjer, og en femte er under bygging. I denne delen av London er trikken kommet tilbake for å bli.

Andre steder i byen er situasjonen en annen. To planlagte prosjekter er inntil videre lagt på is. Man vil i stedet satse på såkalte bussbaner. Dette skal etter sigende være billigere å bygge. Erfaring fra andre steder i verden tilsier imidlertid at slike bussbaner ender opp som kostbare og lite effektive forstadier til en senere sporveisutbygging. Tiden vil vise hva som skjer. Et tredje prosjekt, i det gamle havneområdet Docklands, begynte som sporvei, men endte som en fullautomatisert lettbane (Se nedenfor!).

WHCT 102. Museumsvogn.

London Transport Museum, 08.10.2019

TfL (ex TLC) 2532

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL (ex TLC) 2546

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL 2546

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL (ex TLC) 2547

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL (ex TLC) 2548

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL 2548

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL 2564 - samme vogntype som hos Bybanen i Bergen

Noen av TfLs vogner var egentlig bygget til Bergen, men ble solgt til London da TfL hadde akutt vognmangel. Nye vogner ble bygget til Bergen.

Waddon Marsh, 11.05.2017

T-bane

London Underground er verdens eldste t-banesystem. Den første linjen, som den gang het Metropolitan Railway, i dag en del av Circle Line, ble åpnet som en underjordisk, dampdrevet jernbanelinje allerede i 1863 og var den gangen mer tenkt som en underjordisk forbindelseslinje mellom de mange endestasjonene, et første forsøk på å få gjennomgående jernbaneforbindelse gjennom London, og linjen hadde 3-skiiners spor for både 1435 mm (normalspor) og 2140 mm (Brunel-spor). Det siste ble fjernet etter få år, og samtlige undergrunnslinjer er deretter normalsporet.

De eldste linjene ble bygget relativt grunt og med fullt jernbaneprofil, men senere ble det bygget linjer som lå langt dypere, i rørformete tunneler med et langt mindre profil. Det var disse som ga t-banen i London den folkelige betegnelsen "The Tube" ("Røret"). Disse linjene var elektrisk drevet allerede fra åpningen i 1890. Strømsystemet er 630 V likestrøm i strømskinne (NB! Strømopptak på oppsiden av skinnen, noe som gjør det livsfarlig å bevege seg i sporområdet!) med jordingsskinne midt i sporet. Også Metropolitan-linjene ble senere elektrifisert med samme system, men forskjellen i profil hindrer samtrafikk. Det finnes heller ingen planer om ta opp igjen den gamle tanken om samtrafikk mellom Circle Line og jernbanenettet, til tross for at 2-systemsteknologien nå er kommet så langt at det vil være teknisk mulig.

De dyptliggende stasjonene ble brukt som tilfluktsrom under bombeangrepene under 2. verdenskrig og bidro vesentlig til å holde tapene av menneskeliv nede.

Totalt består t-banenettet i dag av 11 linjer som totalt utgjør en linjelengde på litt over 40 mil. 90 % av stasjonene ligger nord for Themsen. Det foreligger imidlertid utbyggingsplaner av den sørlige delen av nettet (Bakerloo Line). Også nord for Themsen foreligger det en rekke utbyggingsplaner. "The Tube" har i mer enn 100 år utgjort ryggraden i Londons kollektivtrafikk, en posisjon som ikke trues av noen andre transportformer.

Stort profil - Circle line

LT 4248. Museumsvogn.

London Transport Museum, 08.10.2019

LUL type S7

Blackfriar, 09.10.2019

Lite profil - "The Tube"

LT 1938.11182. Museumsvogn

London Transport Museum, 08.10.2019

LUL type 1972

Paddington, 13.10.2019

LUL 1972-MkI.3253

Marylbone, 13.10.2019

LUL type 1992

Baker Street, 09.10.2019

LUL type 1992

Baker Street, 09.10.2019

LUL 1995.51521

Euston, 06.05.2017

LUL 1995.51564

Euston, 06.05.2017

LUL 1995.51569

Euston, 06.05.2017

LUL 1995.51674

Euston, 06.05.2017

LUL 2009.11027

Oxford Circus, 13.10.2019

Docklands Light Railway

Banesystemet i Docklands,  havneområdet på østkanten av London, var i utgangspunktet ment å skulle være et moderne sporveissystem. I løpet av utbyggingen ble imidlertid planene endret, og resultatet ble en fullautomatisert lettbane, nærmest en t-bane med sporveisprofil, men på egen trasé, dels som høybane og dels i tunnel. Strømsystemet som benyttes, er 750 V likestrøm i strømskinne, med strømopptak på undersiden av skinnen, i motsetning til t-banen. DLRs materiell er derfor ikke kompatibelt med t-banens.

DLR har i 2020 6 linjer med en total linjelengde på 4,6 mil med 45 stasjoner. Flere av stasjonene har overgang til t-bane eller lokaltog. Systemet strekker seg på begge sider av Themsen, og det foreligger flere planer om utvidelser av systemet, også langt ut over det opprinnelige havneområdet. Det hersker imidlertid en viss usikkerhet om i hvor stor grad disse vil bli gjennomført.

DLR B90.44

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B92.70

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B2K.06

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B07.102

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B07.102

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B07.119

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B07.127

Tower Gateway, 09.10.2019

Trolleybuss

London hadde i sin tid verdens største, skinneløse sporveisnett. De første trolleybussene ble introdusert i 1931, og driften ble nedlagt i 1962. Da det var på sitt største besto nettet av 68 linjer og 1.811 vogner. Tanken var at den skinneløse sporveien skulle erstatte den skinnegående - og deretter falt den miljøvennlige eldriften for den, den gang, billigere dieseldriften, uten tanke på hva dette fikk for konsekvenser for Londons allerede elendige luftkvalitet, til tross for at trolleybussene hadde høyere passasjerkapasitet og større akselerasjonsevne enn dieseldrevne busser.

LT K2.1253. Museumsvogn.

London Transport Museum, 08.10.2019

Sheffield

Sheffields sporveishistorie startet i 1873 da det ble åpnet en normalsporet (1435 mm) hestesporvei i byen. I 1899 åpnet den første elektrisk drevne linjen, og allerede tre år senere var elektrifiseringen gjennomført på samtlige linjer. Sporveisnettet nådde sin største utstrekning allerede i 1905, med gjennomgående trafikk til nabobyen Rotherham. Da behovet for nytt materiell meldte seg etter 2. verdenskrig, fant byens myndigheter det billigere å anskaffe busser enn nye trikker - uten å ta hensyn til bussenes mye kortere levetid, så den formodete gevinsten viste seg å være svært kortsiktig - og nedleggelsene av trikkelinjene begynte i 1952. I 1960 ble den siste linjen nedlagt. Etter få år viste seg både at den forventede, økonomiske gevinsten uteble totalt, og at bussene ikke maktet å hanskes med den stadig økende trafikkmengden, og planleggingen av et nytt sporveissystem begynte. Trafikken startet i 1994, og forlengelser av linjen ble suksessivt åpnet gjennom det påfølgende året. Systemet har nå to linjer, og det foreligger en rekke utvidelsesplaner, bl.a. for gjenopprettelse av sporveisforbindelsen til Rotherham. Men mens den gamle forbindelsen mellom de to byene fulgte landeveien, vil den nye ta i bruk en eksisterende jernbanelinje, noe som vil kreve 2-systems materiell, 750 V likestrøm og 25 kV vekselstrøm. Alt tyder på at sporveien er kommet tilbake til Sheffield for å bli, og at den vil spille en stadig viktigere rolle i byens kollektivtransport.

SST 101

Glossop Road, 10.10.2015

SST 102

Glossop Road, 10.10.2015

SST 104

West Street, 09.10.2015

SST 107

Glossop Road, 11.10.2015

SST 107 og 115

Glossop Road, 11.10.2015

SST 110

Glossop Road, 09.10.2015

SST 111

Glossop Road, 10.10.2015

SST 111

Glossop Road, 11.10.2015

SST 111

Glossop Road, 11.10.2015

SST 115

Glossop Road, 11.10.2015

SST 117

Glossop Road, 10.10.2015

SST 119

Glossop Road, 10.10.2015

 

DLR = Docklands Light Railway   LUL = London Underground Limited   TLC = Tramlink Croydon
LGW = Gatwick Inter-terminal Shuttle   SST = Stagecoach Supertram   WHCT = West Ham Corporation Tram
LT = London Transport   TfL = Transport for London        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

London Transportmuseum

London Transport Museum / London Verkehrsmuseum / Museo del transporte de Londres / Лондонский музей транспорта

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 14.07.2022