-eBe-

  

Ukraina

Ukraina fikk sin første jernbane mens landet fremdeles var en del av det russiske imperiet og senere Sovjetunionen fram til 1992. I 1918 tilfalt den vestlige delen av landet det gjenopprettede Polen, og jernbanene i Vest-Ukraina ble bygd om fra russisk bredspor (1524 mm - senere 1520 mm) til normalspor (1435 mm). Sovjetunionen annekterte denne delen i 1939 som en del av pakten mellom Hitler og Stalin og beholdt den etter krigen, og jernbanenettet ble igjen ombygd til russisk bredspor. Fremdeles er det merkbare, kulturelle forskjeller mellom Vest- og Øst-Ukraina. I senere år har disse forskjellene slått ut i væpnede konflikter i flere østlige deler av landet. Av Ukrainas naboland bruker både Hviterussland, Moldova og Russland samme sporvidde som Ukraina, mens samtlige naboland i vest bruker normalspor. I nyere tid er det også bygd en ny, bredsporet forbindelse for råvareleveranser (malm) til et industriområde som ligger midt inne i Polen. En normalsporet høyhastighetslinje er under planlegging mellom Odessa og Kiev via Lviv. Det foreligger også planer om å bygge linjen fra den polske grensen til Lviv om til 4-dskinners spor som kan trafikkeres med både normal- og bredsporet materiell. Om dette er begynnelsen til en fullstendig omlegging av det ukrainske jernbanenettet, er imidlertid tvilsomt. Det finnes imidlertid ca. 20 mil normalsporet jernbane i landet, alt i tilknytning til grenseområdene mot vest, foruten et smalsporet nett (750 mm sporvidde) på ca. 30 mil.

Jernbaneforbindelsen til Krim er brutt etter den russiske annekteringen av halvøya, og også i den østlige delen av landet er trafikken innstilt flere steder pga. den pågående borgerkrigen.

Knapt halvparten av det ukrainske jernbanenettet er elektrifisert. Elektrifiseringen av jernbanen begynte på et tidlig tidspunkt og ble politisk begrunnet med Lenins utsagn om at "Kommunisme er arbeidermakt pluss elektrifisering av samfunnet." Av denne grunn hadde samtlige sovjetiskbygde elloktyper typebetegnelsen ВЛxx (ВЛ = VL for Vladimir Lenin). Denne navnepraksisen opphørte da landet ble selvstendig i 1992. Elektrifiseringen er oppbrutt av ikke-elektrifiserte strekninger, men en fullstendig elektrifisering er planlagt

Fram til ca. 1950 skjedde elektrifiseringen med 3 kV likestrøm. Deretter gikk man over til 25 kV vekselstrøm. Likestrømsstrekningene er, med svært få unntak, ikke bygd om til vekselstrøm, og det finnes kun et fåtall lokomotiv- eller motorvogntyper for begge systemer. Det innebærer at den også på den elektrifiserte delen av nettet finnes en rekke steder der det må skiftes lokomotiv på grunn av overgang fra det ene systemet til det andre. Kun i liten grad finnes det 2-systemslok og -motorvogner.

Ukraina har internasjonal trafikk til samtlige naboland, og der nabolandets jernbane har normalspor, skiftes det boggier og koblinger på grensen. Det arbeides også med å utvikle anlegg for sporviddeendring i fart. I Polen er en viktig linje fra Ukraina til en større industriby bygget med russisk bredspor helt fram. Det samme er tilfellei Slovakia.

24 ukrainske byer har sporvei, deriblant 4 med meterspor (1000 mm), resten med russisk bredspor. Videre finnes det skinneløs sporvei (trolleybuss) i 47 byer, den siste anlagt så sent som i 2004. Tre byer har t-bane. Et fjerde t-banenett er under bygging i Donetsk, men arbeidene har antakelig stanset opp grunnet de ovennevnte væpnede konfliktene.

Jernbane

Railway / Eisenbahn / Ferrocarriles / Железная дорога

Trolleybuss

Trolleybusses / O-Buße / Ttrolebusse / Троллейбусы

Kabelbaner

Funiculars / Standseilbahnen / Funiculares / Фуникулярные железные дороги

I likhet med russerne bruker ukrainerne det kyrilliske alfabetet, og jeg har valgt å skrive alle typebetegnelser med kyrilliske bokstaver for å få dem helt korrekte. Hvis du klikker på pilen til venstre, får du opp en tabell som viser hva de kyrilliske bokstavene tilsvarer i vårt eget alfabet.

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 22.06.2021