-eBe-

  

Oberrittersgrün

Sächsisches Schmalspurbahn-Museum

For å knytte steder som ble ansett for å ha for lite trafikkgrunnlag til å få normalsporet jernbane, til jernbanenettet, ble det i (det daværende kongeriket) Sachsen bygget en rekke smalsporete baner, med få unntak med 750 mm sporvidde (samme som bl.a. Urskog-Hølandbanen i Norge). Noen av disse banene var større systemer som forbandt flere destinasjoner, andre kun én enkelt linje. En av disse banene var Pöhlwassertalbahn fra Grünstädtel til Oberrittersgrün. Den ble åpnet i 1889 og nedlagt i 1971. Endestasjonen Oberrittersgrün er bevart som museum der det i dag finnes en stor samling materiell fra 750-mm baner i Sachsen, både baner med offentlig trafikk og rene industribaner. Flere av de siste ble anlagt for å bringe gods mellom nærmeste stasjon og bedriftsområdene. På museumsområdet finnes det også en 600-mm parkbane med materiell som er bygd som etterligninger av det "normale" smalsporete.

Etter hvert som trafikken økte, og ulempene med å måtte laste om gods på sporbruddstasjonene økte, ble det funnet løsninger som muliggjorde videretransport av normalsporet materiell på smalsporbanene. Disse løsningene besto i spesialbygde overføringsvogner eller rulleskamler som normalsporvognene ble kjørt opp på. På den måten ble det mulig å framføre normalsporete vogner på smalsporbanene med deres langt mindre kurveradier enn hva som er påkrevd på en normalsporet bane. Banelegemet måtte imidlertid forsterkes, og linjeprofilet måtte utvides, faktisk til større enn det normalsporete, i og med at normalspormateriellet sto oppå en annen vogn.

Allerede i mellomkrigstiden hadde tiden løpt fra en del av smalsporbanene der hastigheten sjelden oversteg 30 km/t. Busser som kunne kjøre raskere, overtok persontransporten og lastebiler godstransporten. Likevel finnes det fremdeles et par baner i drift, og disse utgjør enkelte steder viktige deler av den offentlige kollektivtrafikken. Godstrafikk på smalsporbaner er helt opphørt.

Egne loktyper ble utviklet til smalsporbanene. Den mest utbredte typen var IVk, en loktype med et helt spesielt, leddet understell utviklet av ingeniøren Günther Meyer ved Sächsische Maschinenfabrik. Ett slik lok ble i 1977 solgt av DR til Urskog-Hølandbanen der det var i drift noen få år før det ble solgt tilbake til Tyskland. Det befant seg en tid på banen Putbus-Göhren ("Rasender Roland"). Hvor det siden er blitt av, er ukjent.

Hvis ikke annet er spesifisert, har materiellet på denne siden 750 mm sporvidde (tertiærspor).

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Feltbanelok [ca. 1870]

13.06.2010

Feltbanelok

13.06.2010

Feltbanelok

13.06.2010

DR 99.1579 (ex DR 99.579, ex KSStEB IVk.169) [Sächs. Maschinenfabrik 1912]

13.06.2010

DR 99.1579

13.06.2010

DR 99.1579

13.06.2010

DR 99.1759 (ex DR99.759) [BMAG 1933]

13.06.2010

 

Diesellokomotiver

bullet

Dieselmekaniske lokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

Mekanisk kraftoverføring innebærer at man benytter en gearkasse som på en bil. Dette er en enkel og robust løsning som imidlertid setter begrensninger for kapasiteten (noe også lastebilnæringen har innsett). Den egner seg derfor kun for små skiftelok (traktorer) og er fra slutten av det 20. århundre så godt som ute av bruk.

bullet

Tertiærspor (750 mm)

bullet

Normalspor (1435 mm)

Tertiærspor (750 mm)

KEM 1 (ex flere tidligere eiere) [Jung 1938].

11.06.2010

KEM 1

11.06.10

KEM 1

13.06.10

KEM 1

13.06.10

PAFA u. nr. [LKM 1956]

11.06.2010

PAFA u. nr.

11.06.2010

PAFA u. nr.

13.06.2010

KEM 1 og PAFAs dieselmekaniske lok bak PAFAs dieselhydrauliske.

13.06.2010

Normalspor (1435 mm)

Av naturlige grunner har normalsporet materiell aldri kunnet kjøre på Pöhlwasswertalbahn. Loket (skiftetraktoren) som vises her, tjener kun til å vise kapasiteten til overføringsvognene.

WGW (ex EKL) uten nr. [LKM 1952], på overføringsvogn Rf4.970-520.

11.06.2010

WGW uten nr.

11.06.2010

WGW uten nr.

11.06.2010

WGW uten nr.

11.06.2010

 

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. Spesielt i Tyskland har man med suksess brukt hydraulisk kraftoverføring på lok med motorytelse opp til 2000 hk. Fordelene med hydraulisk kraftoverføring er lav vekt, og at lite motorkraft går tapt i kraftoverføringen.

OKH HF-M.13808 [Gmeinder 1943]. Oppr. 600 mm. Etter 1945 industribanelok hos flere firmaer i Vest-Tyskland og Sveits.

11.06.10

OKH HF-M.13808

11.06.10

OKH HF-M.13808

13.06.10

OKH HF-M.13808

13.06.10

PAFA u. nr. [Diema 1989] - bygget av vest-tysk firma for fabrikk i DDR.

11.06.2010

PAFA u. nr.

11.06.2010

PAFA u. nr.

13.06.2010

PAFAs dieselhydrauliske lok foran samme firmas dieselmekaniske og KEM 1.

13.06.2010

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

DR Pw.970-964 (ex DR Dresden 7.15004, ex DR K15004, ex KSStEB 222K, ex KSStEB K222) [KSStEB 1883]

11.06.2010

DR Pw.970-964

13.06.2010

ex KSStEB personvogn 3. klasse, muligens K223 [1894 (?)]

13.06.2010

DR BCC.979-003 (ex DR Bdw7.19001, ex DR Dresden 7.1297, ex DR K1297, ex KSStEB 324K) [KSStEB 1900]

13.06.2010

DR type BCC

11.06.2010

DR KB4.970-328 (ex DR Dresden 7.0135, ex DR K135, ex KSStEB 386K) [Bautzen 1908]

13.06.2010

DR KB4.970-328

11.06.2010

DR KB4.970-328

11.06.2010

DR KB4.970-373 (ex DR Dresden 7.0376, ex DR K376, ex KSStEB 459K) [Bautzen1913]

13.06.2010

DR KB4trp.970-586 (ex DR Dresden 7.1038, ex DR K1038, ex KSStEB D-737K) [Werdau 1926)

13.06.2010

DR KB4trp.970-617 (ex DR Dresdan 7.1339, ex DR K1339) [Werdau el. Bautzen 1928]

11.06.2010

DR KB4trp.970-623 (ex DR Dresdan 7.1351, ex DR K1351) [Werdau el. Bautzen 1928]

13.06.2010

DR KB.970-310 (ex DR Dresden 7.1264, ex DR K1264, ex KSStEB 313K) [KSStEB 1900, ombygd til åpen sommervogn DR 1933]

13.06.2010

DR KD.974-308 (ex DR Dresden 7.1795, ex DR K1795, ex KSStEB 1421K) [Gotha 1912]

11.06.2010

DR KD.974-308

13.06.2010

DR KD.974-308

13.06.2010

DR Pw4.974-334 (ex DR Dresden 7.1763, ex DR K1763, ex KSStEB 1393K [Werdau 1922]

13.06.2010

KP 1700K [AG Fabrikation f. Eisenbahnmateriell, Görlitz 1892]

11.06.2010

KSStEB K.1449 (ex K449 - senere DR K2042, DR 7.2042, DR 97-09-64, DR Bw.97-09-64) [KSStEB 1883]

Reisegodsvogn med mulighet for innredning for passasjerer eller hester.11.06.2010

KSStEB K.1449

KSStEB K.1449

Godsvogner

bullet

Tertiærspor (750 mm)

bullet

Normalspor (1435 mm)

Tertiærspor (750 mm)

Begrepet godsvogner omfatter også overføringsvogner for normalsporet materiell.

KSStEB K112 [KSStEB 1882] - kjølevogn. mangler hjul, midlertidig plassert på DR Hw.97-24-13.

En vognkasse med en komplisert historikk, ombygget til personvogn i 1907, tydeligvis tilbakerestaurert til kjølevogn, men etter 2010 igjen (utvendig) omrestaurert til personvogn.

13.06.2010

DR Gw.97-09-78 (ex DR 7.4458, ex DR K4458, ex KSStEB 3133K, ex KSStEB K4458) [KSStEB 1885]

11.06.2010

KSStEB 1639K (ex KSStEB 639K - senere DR K2633, DR Gw.7-2556A) [KSStEB 1890]

13.06.2010

KSStEB 1639K

13.06.2010

KSStEB K.1942 (senere KSStEB DR K5057, 7.5057, 97-18-51) [KSStEB 1894].

Her ses tydelig det spesielle bremsesystemet med en wire som ble strukket fra loket til bremsevognen(e).

13.06.2010

DR Hw.97-24-09 (ex DR 7.9066, ex DR K9066, ex KSStEB 4115K, ex KSStEB K2115) [KSStEB 1897] - med feste for dreieskive

13.06.2010

DR (ex KSStEB) type OO [1913]

13.06.2010

DR OO.972-936 (ex 7.7010, ex. K7010, ex 5201K) [Zwickau 1922]

13.06.2010

DR HHw.972-516 [1926] - åpen godsvogn med feste for dreieskive (for lange gjenstander som måtte plasseres over to vogner.)

13.06.2010

DR KKw.972-704 [1930]

11.06.2010

DR KKw.972-704

13.06.2010

DR GGw.97-10-98 (ex 7.3497, ex K3497) [LHB 1932]

13.06.2010

DR GGw.97-13-89 (ex 7.3504, ex K3504) [LHB 1932] - uten understell, brukes som lager.

13.06.2010

DR Rf4.97-02-90 - overføringsvogn for normalspormateriell, med opplastet godsvogn.

13.06.2010

DR Rf4.97-05-20 - overføringsvogn for normalspormateriell, med opplastet industribanelok.

11.06.2010

DR Rf6.97-07-60

13.06.2010

DR type Fr6. Her ses tydelig koblingsstaget mellom vognene.

13.06.2010

DR 97-23-83 - moderne bunntømmingsvogn for pukktransport

13.06.2010

Normalspor (1435 mm)

DR 943-5212 (ex SNCF ukjent nr.) på overføringsvogn Rf4.970-290

13.06.2010

DR 943-5212

11.06.2010

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert, originalbygget og ombygget, både fra jernbanemateriell og fra landeveiskjøretøyer. På denne siden er de inndelt i følgende kategorier:

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Dresiner

bullet

Snørydding

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse (ballast), for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner mv.

KSStEB grusvagger

13.06.2010

KSStEB banearbeidervogn, tydeligvis til bruk sammen med grusvaggene.

13.06.2010

DR 97-23-83 - moderne bunntømmingsvogn for pukktransport

13.06.2010

DR 970-974 [1932] - tankvogn med sprøyteutstyr for ugrasbekjemping.

13.06.2010

Dresiner

Den klassiske dresinen er et enkelt hånd- eller pedaldrevet kjøretøy (På bratte fjellstrekninger kunne man også finne dresiner uten framdrift, kun for nedoverbakke!), vanligvis med plass til én person, selv om det også fantes større utgaver med plass til både to, tre og fire passasjerer. Disse krevde også flere til å betjene framdriften. Noe enkelt verktøy kunne også medbringes. Dresinenes hovedoppgave var linjeinspeksjon for å sikre at linjen var farbar for tog. Etter hvert dukket det også opp dresiner med en enkel mopedmotor, og noen ganger er grensen mellom en klassisk dresin og en motordresin noe flytende. Dresiner gikk stort sett ut av bruk rundt 1970.

KSStEB pumpedressin

13.06.2010

DR bensindrevet mopeddressin type G41 [Alpers 1928]

13.06.2010

DR motordressin type G41.

13.06.2010

DR besoldrevet mopeddressin [FKF 1944]

11.06.2010

Snørydding

DR 97-38-18 - 2-veis snøplog [1955]

13.06.2010

 

EKL = VEB Elektrokohle Lichtenberg   KSStEB = Königliche Sächsische Staatseisenbahnen   SNCF = Société Nationale des Chemins de fer Français (Frankrike)
DR = Deutsche Reichsbahn   OKH = Oberkommando des Heeres   WGW = 1952-1990: VEB Wasgerätewerk Schwarzenberg
KEM = VEB Kemmlitzer Kaolinwerke GmbH   PAFA = VEB Papierfabrik GmbH, Grünhainichen   1990-1996: FORON Waschgeräte GmbH
KP = Kaiserliche Post                

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Urskog-Hølandsbanen ("Tertitten")

The Urskog-Høland Railway / Die Urskog-Hölandsbahn / El Ferrocarril de Urskog-Høland / Урскoгская-Xoлaндcкая железная дорога

bullet

"Rasender Roland"
"The Raging Roland" / "Rolando Rápido" / "Быстрое Роланд"

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 22.06.2021